Helios Orange - modul Správa osobních údajů (GDPR) - BüroKomplet


Helios Orange - modul Správa osobních údajů (GDPR)

V rámci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR – General Data Protection Regulation) bude systém HELIOS Orange a Easy nabízet dvě možná řešení:

 Standard systému - zdarma

 Rozšířená verze - k zakoupení

   Modul GDPR – rozšířená verze – 14 900,- Kč bez DPH + SP

   Instalace, implementace a zaškolení – 6 000,- Kč bez DPH

 

Systém HELIOS Orange a Easy zajistí pro své uživatele řešení požadavků, vyplývající z normy GDPR, prostřednictvím nové agendy Správa osobních údajů (najdete ve svém HELIOS od verze 2.0.2018.0400). Vzhledem k tomu, že je problematika GDPR velmi široká a komplexní, nabízí systém HELIOS Orange její řešení ve dvou úrovních. V rámci systémové podpory (maintenance) poskytujeme nezbytně nutnou funkcionalitu vycházející z požadavků nařízení GDPR. Současně však nabízíme rozšiřující řešení pokrývající výrazně vyšší komfort v obslužnosti a automatizaci. Tato rozšiřující verze je dostupná formou dokupu za licenční poplatek. 

 

Standard systému

Standard systému poskytuje nástroje a evidence požadované zákonem, do kterých si zákazník může ručně zadat vše, co potřebuje pro zmapování zpracovávání osobních údajů (dále OÚ). Přidané nástroje nabídnou možnost základního nastavení systému a manuálního řízení procesu zpracování OÚ.

 

Rozšířená verze

Rozšířená funkcionalita systému je určena pro zákazníky, kteří chtějí řešit problematiku efektivně s řadou připravených konfigurací a dalších nástrojů pro snadnou a rychlou práci s OÚ (osobními údaji). Rozšířená verze minimalizuje práce nutné k dosažení základní shody s nařízením, zjednoduší prokázání, že problematika je řešena, a tím sníží riziko problémů a pokut při auditu. Při počátečním nastavení systému nabídne maximální standardní přednastavení, při běžném provozu systému pak nástroje pro automatizaci odbourají ruční práci uživatelů, která by jinak byla nutná k uspokojení požadavků nařízení, a sníží riziko selhání lidského faktoru. Připravené výpisy usnadní komunikaci se subjekty údajů.

 

Srovnání standardní a rozšířené verze

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

STANDARD ROZŠÍŘENÁ VERZE
     
Pseudonymizace OÚ v systému HELIOS Orange je zajištěna architekturou dat ANO ANO
     
Omezení práva na moduly, přehledy a akce ANO ANO
     
Zabezpečení dokumentů proti neoprávněnému přístupu (Dokumenty a dokumenty v HELIOS Controlling) ANO ANO
     
Omezení práva na definice zpráv ANO ANO
     
Možnost exportu dat formátem zprávy HELIOS-XML bez vazby na zaměstnance či kontaktní osobu ANO ANO
     
Možnost účtování a exportu z účetního deníku bez údajů o zaměstnanci a kontaktní osobě ANO ANO
     
Omezení přístupu k osobním údajům zejména v editorech, přehledech, při tisku a exportu – Práva na sloupce (citlivé informace)

ANO

Je nutné znát systémový nebo veřejný název tabulky

ANO

Rozšířeno o kategorie atributů – zjednoduší orientaci a nastavení atributů podobného charakteru stejným způsobem.

     
Omezení práva na sestavy v Generátorech účetních, mzdových, personálních sestav a sestav účetních standardů ANO ANO
     
Žurnál změn osobních údajů ANO Historie změn na atributu (pouze verze iNUVIO).
     
     

SPRÁVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

STANDARD ROZŠÍŘENÁ VERZE
     
Evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů Evidence souhlasů s popisem účelu, pro který je souhlas udělen, stavem a dobou trvání. Dostupné na záznamech zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, kontaktních osob a organizací. Vazba na účely zpracování a kategorie atributů, hromadné akce, import souhlasů ze souboru, kontrola platnosti při požadavku na výmaz OÚ.
     
Zdroje osobních údajů NE Evidence odkud byly osobní údaje získány a nástroje hromadných změn.
     
Evidence požadavků subjektu údajů NE Evidence veškeré komunikace se subjekty údajů s řadou nástrojů.
     
Výpis hodnot k subjektu údajů Manuálně Vyhledání napříč systémem.
     
Záznamy zpracování Manuálně Automatické dohledání navázaných záznamů napříč systémem, vyhledání v protokolech. Určení zákonností a doby zpracování včetně popisu, návrhy na anonymizaci v procesech zpracování OÚ.
     
Přenositelnost – export údajů Manuálně Souhrnný report ve formě strukturovaného výpisu.
     
Anonymizace / Výmaz Manuálně Anonymizace nebo výmaz napříč systémem.
     
Omezení zpracování Manuálně Automatické promítnutí omezení do záznamů subjektu údajů.

 

Zakoupením rozšířené verze také získáte:

 Evidenci zdrojů OÚ a nástroje hromadných změn

 Evidenci komunikace se subjekty údajů a jejich požadavků.

 Automatické dohledání evidovaných osobních údajů a návazných záznamů zpracování napříč systémem.

 Anonymizaci nebo výmaznapříč celým systémem.

 Automatické promítnutí omezení zpracování záznamů.

 

Máte zájem o více informací k rozšířené verzi Správy osobních údajů?